CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na jubilejný rok 2018 - 100 rokov samostatnej ECAV na Slovensku:
„Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa!“ (F 4, 4)

Spoločenstvá

Spoločenstvo je základom života Cirkevného zboru. Cirkev je povolaná ku "koinonii", k životu v spoločenstve bratov a sestier. Aj v našom Cirkevnom zbore funguje (prípadne sa rozbieha) niekoľko spoločenstiev, ktoré sa pravidelne stretávajú v zborových priestoroch a miesto si v nich môže nájsť ktokoľvek z ktorejkoľvek vekovej kategórie.

Srdečne pozývame Vás, Vaše deti a vnúčatá, ale aj priateľov a náhodných okoloidúcich navštíviť nás v ktoromkoľvek spoločenstve.

Tešíme sa na Vás!

Detská besiedka (DB)

Hlohovec

striedavo každá druhá nedeľa podľa ohlásenia. Vedie ses. Zuzana Medveďová.

Sasinkovo

každá druhá nedeľa, kedy pripadne čas Služieb Božích na 11:30 hod. Vedú Radovan a Zuzana Ostrovskí a Zuzana Medveďová.

Pastuchov

každá druhá nedeľa, kedy pripadne čas Služieb Božích na 11:30 hod. Vedú Zuzana Medveďová, Daniela Pallerová a zborový farár.

Denný detský tábor

Letný stacionár pre deti do 15 rokov. Stretnutia podľa oznámeného termínu v júli vždy od 8:00 do 16:00.

Evanjelická náboženská výchova (ENV)

Výučba Evanjelickej náboženskej výchovy (ENV) prebieha momentálne (školský rok 2017/2018) na desiatich školách v rámci obvodu Cirkevného zboru, ako v meste Hlohovec, tak aj v okolitých obciach. Vždy v apríli oslovujeme všetky školy so žiadosťou o výučbu v nasledovnom školskom roku, ako aj so žiadosťou o vykonanie prieskumu medzi žiakmi, koľkí majú záujem o ENV.

Vyučujú zborový farár a námestná farárka

Konfirmandi

Vždy počas septembra je možnosť prihlásiť Vaše deti (vnúčatá) na konfirmačnú prípravu. Prihlasovanie začíname v auguste a uzatvárame začiatkom septembra. Momentálne sa stretávajú konfirmandi - prváci na fare v Hlohovci v utorok o 15:30 hod a konfirmandi - druháci na fare v Hlohovci o 16:30 hod. Konfirmačnú prípravu vedie zborový farár.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) a spoločenstvo Dorastu

Spoločenstvo mladých, hľadajúcich Pána Ježiša Krista. Stretávame sa v piatok na fare v Hlohovci o 17:00 hod.

Letný tábor mládeže

Je vyvrcholením pravidelných i nepravidelných aktivít mládežníkov a dorasťákov počas roka.

Modlitbové spoločenstvo (MoS)

Stretávame sa občasne podľa ohlásenia, postupne v týždni na všetkých miestach v zbore. Naším cieľom je vzájomné povzbudzovanie sa, počúvanie Božieho Slova a nesenie spoločných radostí i starostí na modlitbách.

Noc kostolov

Večer s hosťom (VsH)

Podvečerné posedenie jedenkrát do mesiaca (počas školského roka) s pozvaným hosťom (hosťami) na aktuálne témy v živote, cirkvi a spoločnosti. Spoluorganizuje OZ ThDr. Jána Hanu v spolupráci s mestom Hlohovec.

2017

 • "Slováci na Dolnej zemi" (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Chorvátsko), prednášali prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. a doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., obaja z FF UKF v Nitre.
 • "Možnosti zborovej diakonie", prednášala Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., z Ústredia Evanjelickej diakonie v Bratislave.

2018

 • "Susedské vzťahy", prednášal JUDr. Peter Peružek.
 • "Keď lieky škodia", prednášala PharmDr. Anna Šándorová.

Rodinné spoločenstvo (RoS)

Pravidelné stretnutia spoločenstva Rodín vždy na inom mieste v Cirkevnom zbore jedenkrát do mesiaca podľa ohlásenia. Na stretnutia pozývame nielen rodiny, ale aj jednotlivcov a všetkých, pretože si uvedomujeme, že v Cirkevnom zbore (v cirkvi) sme jednou rodinou miovaných Božích detí.

Víkendovka Rodinného spoločenstva (RoS)

Druhú víkendovku RoS plánujeme na jar, samozrejme nielen pre RoS, ale pre všetkých členov v zbore.

Zatiaľ sme spolu boli:

 • Prameň na Súši, 26.5.2017 - 28.5.2017

Tábor Rodinného spoločenstva (RoS)

Tretí tábor RoS (ale aj pre jednotlivcov a všetkých ostatných členov CZ) je naplánovaný na tretí júlový týždeň 2018, bude to letný zborový pobyt v Gerlachove s duchovným programom. Tešíme sa na Vás od 15.7. do 21.7.2018.

Zatiaľ sme spolu boli:

 • Oravské Veselé, 17.7.2017 - 22.7.2017
 • Oravské Veselé, 2.1.2018 - 7.1.2018

Najbližšie podujatia:

 • 18.12 2018 o 15:30 Stretnutie konfirmandov druhákov
 • 18.12 2018 o 17:00 Adventné večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 19.12 2018 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 20.12 2018 o 16:00 Adventné večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 21.12 2018 o 09:00 Stánok o.z. ThDr. Jána Hanu na Vianočných trhoch v Hlohovci
 • 21.12 2018 o 17:00 Stretnutie dorastu
 • 23.12 2018 o 08:30 Služby Božie na 4.adventnú nedeľu v Pastuchove
 • 23.12 2018 o 10:00 Služby Božie na 4.adventnú nedeľu v Hlohovci s DB
 • 23.12 2018 o 10:00 Detská besiedka v Hlohovci
 • 23.12 2018 o 11:30 Služby Božie na 4.adventnú nedeľu v Sasinkove s DB
 • 23.12 2018 o 11:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 30.12 2018 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 30.12 2018 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove