CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Spoločenstvá

Spoločenstvo je základom života Cirkevného zboru. Cirkev je povolaná ku "koinonii", k životu v spoločenstve bratov a sestier. Aj v našom Cirkevnom zbore funguje (prípadne sa rozbieha) niekoľko spoločenstiev, ktoré sa pravidelne stretávajú v zborových priestoroch a miesto si v nich môže nájsť ktokoľvek z ktorejkoľvek vekovej kategórie.

Srdečne pozývame Vás, Vaše deti a vnúčatá, ale aj priateľov a náhodných okoloidúcich navštíviť nás v ktoromkoľvek spoločenstve.

Tešíme sa na Vás!

Detská besiedka (DB)

Hlohovec

striedavo každá druhá nedeľa podľa ohlásenia. Vedie ses. Zuzana Medveďová.

Sasinkovo

každá druhá nedeľa, kedy pripadne čas Služieb Božích na 11:30 hod. Vedú Radovan a Zuzana Ostrovskí a Zuzana Medveďová.

Pastuchov

každá druhá nedeľa, kedy pripadne čas Služieb Božích na 11:30 hod. Vedú Zuzana Medveďová, Daniela Pallerová a zborový farár.

Denný detský tábor

Letný stacionár pre deti do 15 rokov. Stretnutia podľa oznámeného termínu v júli vždy od 8:00 do 16:00.

Detský tábor

Letný Evanjelický tábor pre deti od 7 do 15 rokov.

Evanjelická náboženská výchova (ENV)

Výučba Evanjelickej náboženskej výchovy (ENV) prebieha momentálne (školský rok 2018/2019) na deviatich školách v rámci obvodu Cirkevného zboru, ako v meste Hlohovec, tak aj v okolitých obciach. Vždy v apríli oslovujeme všetky školy so žiadosťou o výučbu v nasledovnom školskom roku, ako aj so žiadosťou o vykonanie prieskumu medzi žiakmi, koľkí majú záujem o ENV.

Vyučujú zborový farár a námestná farárka

Konfirmandi

Vždy počas septembra je možnosť prihlásiť Vaše deti (vnúčatá) na konfirmačnú prípravu. Prihlasovanie začíname v auguste a uzatvárame začiatkom septembra. Momentálne sa stretávajú konfirmandi - druháci na fare v Hlohovci o 15:30 hod., 2 vyučovacie hodiny každý druhý týždeň, podľa ohlásenia. Konfirmačnú prípravu vedie zborový farár.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) a spoločenstvo Dorastu

Spoločenstvo mladých, hľadajúcich Pána Ježiša Krista. Stretávame sa v piatok na fare v Hlohovci o 17:00 hod.

Letný tábor mládeže

Je vyvrcholením pravidelných i nepravidelných aktivít mládežníkov a dorasťákov počas roka.

Modlitbové spoločenstvo (MoS)

Stretávame sa občasne podľa ohlásenia, postupne v týždni na všetkých miestach v zbore. Naším cieľom je vzájomné povzbudzovanie sa, počúvanie Božieho Slova a nesenie spoločných radostí i starostí na modlitbách.

Noc kostolov

Večer s hosťom (VsH)

Podvečerné posedenie jedenkrát do mesiaca (počas školského roka) s pozvaným hosťom (hosťami) na aktuálne témy v živote, cirkvi a spoločnosti. Spoluorganizuje OZ ThDr. Jána Hanu v spolupráci s mestom Hlohovec.

2017

 • "Slováci na Dolnej zemi" (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Chorvátsko), prednášali prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. a doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., obaja z FF UKF v Nitre.
 • "Možnosti zborovej diakonie", prednášala Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., z Ústredia Evanjelickej diakonie v Bratislave.

2018

 • "Susedské vzťahy", prednášal JUDr. Peter Peružek.
 • "Keď lieky škodia", prednášala PharmDr. Anna Šándorová.
 • "Nutná obrana a krajná núdza", prednášal JUDr. Peter Peružek.

Rodinné spoločenstvo (RoS)

Pravidelné stretnutia spoločenstva Rodín vždy na inom mieste v Cirkevnom zbore jedenkrát do mesiaca podľa ohlásenia. Na stretnutia pozývame nielen rodiny, ale aj jednotlivcov a všetkých, pretože si uvedomujeme, že v Cirkevnom zbore (v cirkvi) sme jednou rodinou miovaných Božích detí.

Víkendovka Rodinného spoločenstva (RoS)

Druhú víkendovku RoS plánujeme na jar, samozrejme nielen pre RoS, ale pre všetkých členov v zbore.

Zatiaľ sme spolu boli:

 • Prameň na Súši, 26.5.2017 - 28.5.2017
 • Prameň na Súši, 5.10.2018 - 7.10.2018

Tábor Rodinného spoločenstva (RoS)

Tretí tábor RoS (ale aj pre jednotlivcov a všetkých ostatných členov CZ) je naplánovaný na tretí júlový týždeň 2019, bude to letný zborový pobyt v Brestovci - U Svítkov s duchovným programom. Tešíme sa na Vás od 15.7. do 20.7.2019.

Zatiaľ sme spolu boli:

 • Oravské Veselé, 17.7.2017 - 22.7.2017
 • Oravské Veselé, 2.1.2018 - 7.1.2018
 • Gerlachov, 15.7.2018 - 21.7.2018

Posedenie pri čaji a káve v Sasinkove po ranných Službách Božích

Vždy, keď sú v Sasinkove Služby Božie o 8:30 ráno, sa po nich stretneme v neformálnom spoločenstve v spoločenskej miestnosti kostola pri čaji, káve a koláčiku. Máme možnosť sa porozprávať o rôznych témach a byť spolu. Srdečne pozývame!

Najbližšie podujatia:

 • 20.10 2019 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 20.10 2019 o 08:30 Služby Božie na 18. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s DB
 • 20.10 2019 o 08:30 Služby Božie na 18. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 20.10 2019 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 20.10 2019 o 10:30 Služby Božie na 18. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
 • 20.10 2019 o 16:00 1. večer s hosťom v AXA klube v Hlohovci; s MUDr. Andreou Škripekovou sa budeme rozprávať na tému "Starostlivosť o zomierajúcich"
 • 27.10 2019 o 08:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 27.10 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 31.10 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na pamiatku Reformácie v Pastuchove
 • 31.10 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na pamiatku Reformácie v Sasinkove
 • 31.10 2019 o 18:00 Večerné Služby Božie na pamiatku Reformácie v Hlohovci
 • 03.11 2019 o 10:00 Služby Božie pri 60. výročí posvätenia filiálneho kostola v Pastuchove. Slávnostný kazateľ: Mgr. Vladimír Kmošena, konsenior BAS ECAV
 • 10.11 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 17.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 70. výročí obnovenia CZ ECAV Hlohovec v Hlohovci. Slávnostný kazateľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny biskup ECAV, hostia z CZ SEAVC Vojlovica a zborový spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc