CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na pamätný rok 2019 - 70 rokov od obnovenia CZ ECAV Hlohovec a 30 rokov od úmrtia ThDr. Jána Hanu:
„Neprestajne sa modlite!“ (1 Tes 5, 17)

Služby Božie

Služby Božie sú základným vyjadrením jednoty spoločenstva Božej rodiny, zhromaždenej v Cirkevnom zbore. Sú centrom nášho duchovného života, kde sa ako spoločenstvo stretávame jednak okolo Božieho Slova, ktoré je vždy aktualizované v kázni. A taktiež sa stretávame okolo sviatostí.

 • Krst Svätý - ním prijímame do spoločenstva cirkvi nových členov, a zároveň sme svedkami, ako si ich Nebeský Otec prijíma za svoje milované deti.
 • Večera Pánova - ktorej predchádza spoveď s vyznaním, ľútosťou, vierou, že Pán Ježiš Kristus mi chce a môže odpustiť a napokon s prísľubom zmeny života. Vo Večeri Pánovej sme zhromaždení okolo oltára a prijímame pod obojím Pánovo telo a Pánovu krv na odpustenie hriechov, ale aj ako posilu v novom kresťanskom živote, vo viere, v láske i nádeji. Napokon pri stole Pánovom sa ako spoločenstvo zjednocujeme a snažíme sa aj navzájom si odpustiť a priblížiť sa jeden k druhému v zmene života a zmýľania.

Počas Služieb Božích sa stretávame aj ako modliaca sa cirkev, kde prednášame svoje modlitby voči Pánu Bohu, či už ako spoločenstvo, alebo ako jednotlivci v každodennom životnom rozpoložení. Zároveň sa na modlitbách spoločne nesieme, a tak vyjadrujeme svoju evanjelickú spolupatričnosť a jednotu.

Veľmi peknou pripomienkou a povzbudením pre nás je odkaz staviteľov kostola v Sasinkove (mierne jazykovo upravené):

"Vyznávame dnes pred Pánom života a smrti, že sme minulí ako aj otcovia naši - ale Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes, až naveky! - Preto drahí potomci, pamätajte, že sme Vás milovali, obete krvavé, mozoľné za spasenie duší Vašich poznášali, aby ste Vy nasledovali šľapaje Pána Ježiša! Žehnáme Vás i Vaše domy pobožnosti, imanie i chlieb Váš každodenný - dietky i pokrvenstvo až do skonania sveta! Chrám Boží sme Vám vystavili, Vy ho naplňte spevom a Žalmami podľa III. Božeho prikázania - a pokoj Boží zostaň s Vami teraz, i na veky vekov. Amen."
(V Šágu, 24.novembra, roku Pána 1935)

Hlavné Služby Božie v nedele a sviatky

Hlohovec

nedeľa o 10:00 hod.

Sasinkovo, Pastuchov

nedeľa striedavo 8:30, 11:30 podľa aktuálnych oznamov.

Služby Božie s Večerou Pánovou

Hlohovec

Večeru Pánovu slávime vždy v rámci Služieb Božích a to v Hlohovci každú 1. nedeľu v mesiaci. Výnimku tvorí prelínanie sa dátumov v kalendárnom a liturgickom roku. V takom prípade slávime Večeru Pánovu podľa oznámenia v 2. nedeľu v mesiaci.

Večera Pánova býva prisluhovaná v Hlohovci taktiež:

 • na začiatku liturgických období (Advent, Pôst, Bezslávnostná časť Liturgického roka);
 • počas slávností a niektorých sviatkov podľa oznámenia;
 • na konfirmáciu;
 • počas Kajúcej nedele.

Sasinkovo, Pastuchov

Vo fialiálkach Sasinkovo, Pastuchov slávime Večeru Pánovu taktiež v rámci Služieb Božích vždy, keď v danej filiálke pripadne čas slávenia Služieb Božích na 11:30 hod.

Večera Pánova býva prisluhovaná vo filiálkach:

 • na začiatku liturgických období (Advent, Pôst, Bezslávnostná časť Liturgického roka);
 • na výročité slávnosti;
 • počas Kajúcej nedele.

Služby Božie v domovoch dôchodcov

Zariadenie pre seniorov - Harmonia - Hollého 7, Hlohovec.

Vždy v 2. utorok v mesiaci o 10:00 hod.
Príležitosti a sviatky podľa dohody.
Spoveď a Večera Pánova podľa potreby, alebo dohody.

Zariadenie pre seniorov - Humanus - Nábrežie A. Hlinku 51, Hlohovec.

Vždy v 3. štvrtok v mesiaci o 10:00 hod.
Príležitosti a sviatky podľa dohody.
Spoveď a Večera Pánova podľa potreby, alebo dohody.

Adventné a pôstne večerné Služby Božie

Hlohovec

utorok o 17:00 hod.

Pastuchov

streda o 16:00 hod.

Sasinkovo

štvrtok o 16:00 hod.

Pamiatka posvätenia kostola

Hlohovec

Matkocirkevný zborový kostol v Hlohovci bol posvätený 29. októbra 1933, teda v tom čase počas 20. nedele po Svätej Trojici. Kostol posvätil biskup Západného dištriktu, Dr. Samuel Štefan Osuský.

Pamiatku posvätenia matkocirkevného kostola slávime počas 20. nedele po Svätej Trojici, na Službách Božích o 10:00.

Sasinkovo

Filiálny kostol v Sasinkove bol posvätený 24. novembra 1935, teda v tom čase počas poslednej nedele po Svätej Trojici - Nedele Večnosti. Kostol posvätil biskup Západného dištriktu, Dr. Samuel Štefan Osuský.

Pamiatku posvätenia kostola v Sasinkove slávime vždy okolo "Kataríny", počas nedele Večnosti, na Službách Božích o 10:00.

Pastuchov

Pôvodná filiálna modlitebňa v Pastuchove bola posvätená 3. novembra 1935. Tá však bola zasiahnutá bombou v čase prechodu frontu počas 2. svetovej vojny (v apríli 1945). Obnova modlitebne sa začala neskôr, v roku 1958 a nový kostol bol posvätený 8. novembra 1959 biskupom Západného dištriktu, Dr. Andrejom Ľudovítom Katinom.

Pamiatku posvätenia kostola v Pastuchove slávime vždy v nedeľu okolo 1.11., na Službách Božích o 10:00.

Tekolďany

V diasporálnej obci Tekolďany si tamojší evanjelici po ťažkých zápasoch postavili zvonicu. Táto bola posvätená 14. septembra 1930 seniorom Petrom Boorom.

Najbližšie podujatia:

 • 20.10 2019 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 20.10 2019 o 08:30 Služby Božie na 18. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s DB
 • 20.10 2019 o 08:30 Služby Božie na 18. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 20.10 2019 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 20.10 2019 o 10:30 Služby Božie na 18. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
 • 20.10 2019 o 16:00 1. večer s hosťom v AXA klube v Hlohovci; s MUDr. Andreou Škripekovou sa budeme rozprávať na tému "Starostlivosť o zomierajúcich"
 • 27.10 2019 o 08:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 27.10 2019 o 08:30 Posedenie pri káve a čaji po SB v Sasinkove
 • 31.10 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na pamiatku Reformácie v Pastuchove
 • 31.10 2019 o 16:00 Večerné Služby Božie na pamiatku Reformácie v Sasinkove
 • 31.10 2019 o 18:00 Večerné Služby Božie na pamiatku Reformácie v Hlohovci
 • 03.11 2019 o 10:00 Služby Božie pri 60. výročí posvätenia filiálneho kostola v Pastuchove. Slávnostný kazateľ: Mgr. Vladimír Kmošena, konsenior BAS ECAV
 • 10.11 2019 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 17.11 2019 o 10:00 Celozborové Služby Božie pri 70. výročí obnovenia CZ ECAV Hlohovec v Hlohovci. Slávnostný kazateľ: doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny biskup ECAV, hostia z CZ SEAVC Vojlovica a zborový spevokol Ratolesť z Horných Zeleníc