CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Oznamy na týždeň po nedeli Sv. Trojice od 7.6.2020 do 14.6.2020


  • V minulú nedeľu sme do spoločenstva cirkvi krstom sv. prijali dieťatko - Jurka Kabáta. Rodičom žehnáme a prosíme Pána, aby spoločne vzrastali vo viere!
  • V utorok sme sa na cintoríne v Hlohovci rozlúčili s našou spolusestrou, p. Ľudmilou Prochácovou, rod Baránkovou, zosnulou vo veku 89 rokov.
  • V stredu sme sa na cintoríne v Hlohovci rozlúčili s našou spolusestrou, p. Ingrid Danovou, rod. Košťálovou, zosnulou vo veku 49 rokov. Prosíme Pána, aby On svojou láskou potešil pozostalé rodiny.
  • (Iba v S) V poslednýych týždňoch prebehla revízia elektroinštalácie a bleskozvodov v našom kostole. Ďakujeme bratovi kurátorovi Ostrovskému za jeho službu, odstránenie závad a za jeho obetovaný čas. Rovnako ďakujeme i všetkým, ktorí sú akokoľvek nápomocní v službe na poli Pánovej vinice. Nech Vám to všetkým Pán Boh oplatí hojným požehnaním!
  • Máme k dispozícii výročnú správu farára i výročnú správu OZ JH, sú vzadu v kostole.
  • Ešte stále môžete podporiť OZ JH svojimi 2% z daní, potrebná tlačivá sú vzadu v kostole, ako aj na našej webovej stránke.
  • Podľa zistení z min. týždňa sa ENV v tomto školskom roku viacej vyučovať nebude, mimo pokračujúceho dištančného vyučovania na školách v Leopoldove, Rišňovciach a na Gymnáziu v Hlohovci.
  • Konfirmandi prváci sa stretnú v stredu o 16:00 v kostole v Hlohovci.
  • Na budúcu nedeľu, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, sa stretneme na Službách Božích na 1. nedeľu po Sv. Trojici. Služby Božie budú v Sasinkove o 8:30 s DB, v Hlohovci o 10:30 s BD a v Pastuchove o 10:30.
  • Prosíme Vás dodržiavať dané protiepidemiologické opatrenia, čiže rozostupy minimálne 2 metre, čo platí aj pri vychádzaní z kostola, prekrytie nosa a úst rúškom a dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Ďakujeme.

  Všetky oznamy sú priebežne uverejňované aj na našej webovej stránke...

  Z ďalšieho programu:

  -


  Najbližšie podujatia:

  • 07.06 2020 o 08:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Sasinkove
  • 07.06 2020 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
  • 07.06 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Hlohovci
  • 07.06 2020 o 10:30 Služby Božie na nedeľu Sv. Trojice v Pastuchove s DB
  • 07.06 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na nedeľu Sv. Trojice
  • 07.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 08.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 09.06 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 10.06 2020 o 16:00 Stretnutie konfirmandov prvákov
  • 14.06 2020 o 08:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s DB
  • 14.06 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
  • 14.06 2020 o 10:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
  • 14.06 2020 o 10:30 Služby Božie na 1. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 14.06 2020 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
  • 14.06 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 1. nedeľu po Sv. Trojici